Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Duchovní a energetické působení naší země - dokončení

V druhé části svého článku o duchovním a energetickém působení naší země se autor, psychotronik Jan Hnilica, zamýšlí zejména nad vztahem země a "jejích lidí" a nad duchovním poselstvím... 

Zdroje působení Čech
Naše země je tedy začleněná do širšího rámce energetického a duchovního působení. Tím jsou dány určité možnosti, které je však nutno realizovat, a to se týká jak země, tak především lidí, kteří zde žijí. .
O základních zemských podmínkách jsem se zmiňoval v úvodu článku, dodejme, že existují i další  zdroje podporující cílené působení. Jde především o nerostné bohatství, které sice u nás není tak rozsáhlé jako v některých jiných oblastech, ale spojuje nás s jinými lokalitami a vytváří dějinné souvislosti. Mám na mysli cín z krušnohorské oblasti, v současné době jsou již jeho zásoby více méně vytěženy, ale v dávných dobách se tu dobýval velmi intenzivně. Tato surovina putovala po starověkých stezkách především do oblasti středomoří a stávala se součástí nejvýznamnějšího kovu dávnověku – bronzu. Bronz  je jednou ze zásadních slitin, vyráběly se z něj zbraně, odlévaly sochy i mnohé další předměty. Můžeme tedy být pyšní na to, že homérští rekové se bili zbraněmi částečně pocházejícími z našich surovin, a totéž můžeme říci i o některých špercích jejich žen.
Druhá významná surovina naší provenience je pak uranová ruda. Ta nabyla svého významu až v minulém století a svým způsobem se stala pro nás prokletím, neboť jsme se tak stali o to atraktivnější pro euroasijskou mocnost, jež nás po čtyřicet let ujařmovala. I přesto uran považuji za významnou surovinu pro náš duchovní rozvoj, neboť -- jak víme, naši nepřátelé nás formují snad ještě více než přátelé a nutí být lepšími než utlačovatel.

Země  a její lidé
Pokud se zaměřím na to nejdůležitější, tedy na obyvatele země, bude třeba naši zem nahlédnout jako křižovatku, kterou po staletí a tisíciletí proudily zástupy všemi směry. Jen někteří zůstávali a spojovali s ní své osudy, ale ti byli skutečně „pravými“ uživateli a dědici, protože byli proseti tímto „sítem věků“. Lidé zde žili po tisíciletí, jak se dozvídáme z archeologických objevů a víme, že se nestarali pouze o hmotný blahobyt, ale snažili se uchopit i vyšší, duchovní sféry. Doklady o tom pocházejí z magdalénia, jeskyň vyzdobených dávnými idoly a záznamy z vnorů do transu. Tito lidé posléze rozvíjeli svůj um a v pozdějších dobách vkládali své duchovní představy  rovněž do komplikovaných staveb a konstrukcí. 
Mezi skupiny obyvatel Čech, které lze s větší jistotou identifikovat, budu jmenovat na prvém místě Kelty. Tato neobyčejná komunita měla obrovský duchovní potenciál a ovlivňovala vývoj Evropy po dlouhá tisíciletí. Keltové také dali Čechám jméno.
U nás nedošlo k takovému rozšíření megalitických staveb jako v západní, severní a jižní Evropě, jedná se o pouhé náznaky a nepříliš početné pozůstatky, v Čechách a na Moravě se však setkáváme s konstrukcemi předcházejícími těmto monumentům. Jde o rondely, budované od cca poloviny 5. tisíciletí. Tyto kultovní stavby mají kruhový půdorys, jsou ohraničeny příkopy a valy nebo ohrazením z kůlů. Vedle našeho území se rondely nacházejí v širším okruhu středu Evropy (rovněž na Slovensku, v Rakousku, východ Německa). Průměr rondelů dosahoval rozměrů od 30 do 210 metrů. Z mnoha lokalit, kde se rondely vyskytují, se zmíním o Vochově u Plzně, Rašovicích u Nymburka, Bulharech na Břeclavsku a Křepicích u Znojma. Budoval je většinou lid tzv. „lengeylské kultury“.
Mezi objekty s prvky významu megalitické kultury, ač se o ně nejedná, počítáme objekt v Makotřasech u Kladna datovaný do roku 3 500 př. Kr. Vybudoval ho lid nálevkových pohárů. Jde o čtvercové ohrazení, jež vykazuje propojení s astronomickými směry (zaměření východu Slunce při letním a zimním slunovratu, některé aspekty pohybu Měsíce). Je třeba si uvědomit, že tento objekt vznikl zhruba ve stejné době, do které klademe počátky budování kamenných řad ve francouzském Carnacu. Působení objektu, který již neexistuje (byl objeven archeologickými metodami), je založeno na astronomickém zaměření a představuje významný počin na našem území. 
Budování sakrálních staveb se nezastavilo v dávnověku, české země jsou vyzdobeny velkým množstvím kostelů a chrámů, jejichž význam je obrovský, ale bohužel není v možnostech tohoto článku se jím zabývat.  

Duchovní poselství
Čechy a české země nesou významné duchovní poselství podporované předky, jejich vírou, prací i bojem. Toto poselství bychom měli nést ve svém srdci. Pokud ho dokážeme chápat, využívat a hýčkat, nezplaní, ale rozmnoží se a bude naši zemi i nás chránit a rozvíjet v rámci světa, potýkajícího se v současné době s řadou problémů. Pokud tento duchovní odkaz nerozmělníme a budeme se k němu hlásit a vracet, obhájíme své místo mezi ostatními národy a lidmi.   

 

                                                                                             Jan Hnilica