Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Desatero - JAK MŮŽEŠ POMOCI ZVÍŘATŮM TY SÁM

Nedávno jsme vás na těchto stránkách informovali o knize Pavla Huba Neber zvíře do úst aneb Podala snad Eva Adamovi jelito?
Autor se v knize zabývá tématem, které je důležité, i když v nás většinou nevzbuzuje příjemné pocity: utrpením  hospodářských zvířat. Při čtení takové knihy čtenáře často napadá otázka, jestli může sám nějak přispět ke zlepšení situace. Těm, kdo jsou ochotni se zamyslet, nabízí autor knihy Pavel Hub následující desatero:    

 Jak může každý z nás pomoci?

1. Porozuměj problému a přijmi za něj spoluodpovědnost. Pochop, že chov a zabíjení zvířat tak, jak jsou dnes všude ve světě praktikovány, jsou primárním zlem, které se odráží ve stavu planety, stejně jako ve stavu kolektivního lidského vědomí. Uvědom si všechny důsledky svého spotřebitelského chování, jímž podporuješ takzvanou živo-čišnou výrobu. Dále se v tomto směru vzdělávej a vyhledávej informace, které tě po-vedou ke kořenům současného „sporu o zvířata“.

2. Poslouchej „hlas srdce“; neboli přiznej si, že výsměch, tvrdošíjný odpor a neplodné filosofování o „masožravé přirozenosti člověka“ (racionalizace) není ničím jiným než pštrosí taktikou, snahou vyhnout se nepříjemnému poznání a vnitřní výzvě k etic-kému jednání. Z psychologického hlediska jde o obranné mechanismy, které tě mají odvést od konfrontace s tvým svědomím. Neboj se legitimního procítění hluboké vnitřní bolesti, jež vyvěrá ze soucitu k trpícím tvorům.

3. „Neber zvíře do úst“. Staň se vegetariánem – nekupuj a nejez maso a z něj zhoto-vené pokrmy. Je-li tento krok pro tebe příliš těžký, sniž svou spotřebu masných výrobků (včetně ryb) alespoň na nejnižší možnou míru. To samé platí o mléku a vý-robcích z mléka – měj na paměti, že jeho „produkce“ je pro krávy a telata nepolevu-jícím traumatem, příčinou chorob a předčasnou bolestivou smrtí.

4. Nakupuj uvědoměle. Nedokážeš-li si živočišné výrobky zcela odepřít, zajímej se alespoň o jejich původ, tj. zda zabité zvíře prožilo svůj život v ekologickém chovu, nebo jej protrpělo ve velkokapacitním „koncentráku“. Co se týče vajec, snaž se opatřit si domácí od slepic „ze dvorku“.  Při nákupu v supermarketu zvol vejce od slepic cho-vaných ekologicky (označení 0 na krabičce či platě), od slepic držených ve volném chovu s výběhem (1) nebo v hale na podestýlce (2). Klecová vejce (3) ignoruj. Mluv s prodavačkami, projevuj zájem o větší výběr zboží rostlinného původu.

5. Chceš-li zvířatům účinně pomáhat, vyhlas bojkot i na další zboží živočišného původu – tj. takové zboží, za nímž se skrývá bolest, utrpení a frustrace konkrétních živých tvorů. Kožichy a kožešinové ozdoby, výrobky z kůže, kosmetika, saponáty, prostředky hygieny i některé léky – ve všech těchto případech zvažuj, zda se bez nich můžeš obejít nebo je nahradit produkty vyrobenými z rostlin, přírodních materiálů či synteticky. Nečiň přitom násilí sám sobě, ale ani nehledej výmluvy. Tipy na zboží produkované bez týrání zvířat najdeš na www.netestovanonazviratech.cz, případně na http://obchodbezkrutosti.cz.

6. V rámci svých možností se ujímej toulavých či opuštěných zvířat, nebo se jim snaž vyhledat starostlivého majitele. Investuj do kastrací koček – nejde o žádné týrání, nýbrž o preventivní opatření, jímž se zabrání jejich přemnožení a případné brutální likvidaci. Případy týrání zvířat neváhej hlásit pověřeným orgánům, jimiž jsou vete-rinární správy, policie a obce (viz článek Týrání zvířat – zákon, pověřené orgány, informace pro občany).* Zapiš si číslo nejbližší KVS do mobilního telefonu. On-line formulář k nahlášení případů týrání zvířat najdeš zde: http://pes.help24.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat.php.

7. Podporuj činnost neziskových organizací na ochranu zvířat. Zvol si tu (ty), která nejlépe naplňuje tvou představu pomoci trpícím tvorům a nabídni jí příspěvek či spolupráci. Může jít o peněžní dar nebo sponzoring, šíření informačních materiálů (ideálními místy jsou knihovny, školy, čekárny v lékařských ordinacích…), výpomoc při pořádaných akcích, účast na demonstracích atd. Projevíš-li zájem o členství v něk-teré z nich, budeš vítán. Nevzdávej ani podepisování petic (jejich početný seznam naj-deš například na www.kockaapravo.cz/petice-clanek.php?id=1).

8. Piš politikům. Žádej na politických stranách (s vědomím, že před volbami naslibují ledacos), aby téma ochrany zvířat začlenily do svého volebního programu. Obracej se s dotazy či požadavky na svého poslance v parlamentu a přiměj ho jednat s orgány majícími na starost péči o zvířata (MZe, ÚKOZ, SVS, …). Pomáhej vytvořit „společen-skou objednávku“ –  dávej politikům znát, že ti utrpení zvířat není lhostejné, že ti jde o změnu statu quo. (K otázkám zvířat se nejvíc vyslovují Zelení.)

9. Využívej média. Internet, časopisy a televize poskytují mnoho prostoru zavá-dějícím i vyloženě lživým článkům a pořadům, v nich je zesměšňováno vegetariánství či lidé, kteří ho praktikují. „Odpoj se“ od davu. Požaduj seriózní debaty o problémech výživy založené na chovu zvířat, v nichž nebudou zamlčovány či banalizovány její ne-gativní dopady na zvířata, člověka, krajinu i ekonomiku. Neboj se vyjádřit svůj názor.

10. „Mysli globálně, jednej lokálně.“ Poukazuj na týrání a vraždění zvířat všemi dos-tupnými zákonnými prostředky. Jsi-li hudebník, publicista, výtvarník, oděvní návrhář či jakkoli činný jedinec, zahrň toto téma do své tvorby. (Pozor na kýčovitost a ideo-logičnost!) Jsi-li řidič, můžeš své auto polepit plakáty zachycujícími skrytou realitu světa. Když jdeš mezi lidi, vem si na sebe tričko se sugestivním motivem či nápisem. Zkrátka aktivně hledej způsoby, jak na utrpení zvířat upozornit.
A pamatuj: Když prohrávají zvířata, prohráváme my všichni!

Důležité upozornění („Jedenácté přikázání“)
Při ohlašování případů týrání zvířat
se pravděpodobně stane, že tě policista nebo krajský veterinární inspektor odbude. Nevzdávej své úsilí! Jsi-li pevně přesvědčen, že pracovník KVS případ neřeší tak, jak by měl a jak by bylo potřeba, podej na něj stíž-nost k ústředí SVS, Státní veterinární správy v Praze (adresa na www.svscr.cz). Pokud se ani pak nebude nic dít, informuj ministra zemědělství (řídí SVS). Poslední instancí, pakliže stížnost ministrovi zemědělství nepomohla k nápravě, je Evropská komise (kontakty na http://ec.europa.eu/). K ní je možné podat stížnost (formulovanou práv-níkem!) na špatnou činnost českých orgánů, v jejichž kompetenci je i ochrana zvířat.
Poznámka:
Činnost české SVS prověřuje z Bruselu Food and Veterinary Office (FVO). Tato instituce však pouze kontroluje, jak Česká republika plní povinnosti dané legisla-tivou EU; udělování pokut zaměstnancům SVS není v její pravomoci, jde o záležitost samotných členských států.
Oznámení o týrání zvířete
může napsat kdokoli podle svého uvážení, neexistuje pře-depsaný formulář. Je ovšem důležité uvést v něm všechna fakta a kontakty, aby ozná-mení neskončilo v odpadkovém koši. Případ je možné nahlásit i telefonicky nebo e-mailem. Dobrovolná ochránkyně zvířat však upozorňuje: „Je dobré či dokonce nutné nastavit si na ‚mejlu‘ elektronický podpis, bez něj s vámi KVS nebude komunikovat. Bu-dete muset podat oznámení poštou.  Aspoň já mám takovou zkušenost.“
On-line formulář k nahlášení případu týrání zvířat najdeš na http://pes.help24.cz/ nahlaseni-tyrani-zvirat.php. Rady, jak si počínat v případech ztráty, nalezení či týrání zvířete, jsou na www.psoz.cz/index.php?pg=codelat. Zde zjistíš i to, jak postupovat při podání trestního oznámení. Pro další informace viz předchozí článek Týrání zvířat – zákon, pověřené orgány, informace pro občany.


Řekli o zvířatech

Bojíme se, že budeme nápadní,  když na sobě dáme znát, jak jsme dojati utrpením, kte-ré člověk působí živým tvorům. Myslíme si při tom, že ostatní jsou „rozumnější“ než my a berou to, nad čím my se vzrušujeme, jako něco normálního a samozřejmého. Jednou jim však nečekaně uklouzne slovo, které nám prozradí, že ani oni se s tím dosud nevy-rovnali. … Nesmíme nikdy otupět. Přebýváme v pravdě, jen když konflikty prožíváme stále hlouběji. Dobré svědomí je vynález ďáblův.                                                                                 

                                                                                Albert Schweitzer


Myslím, že mnozí lidé při zkoumání svého vztahu ke zvířatům zjistí, že zastávají zcela protichůdné názory: v jedné chvíli projevují laskavost a v druhé jsou k jejich potřebám zcela neteční. Když tedy nejednáme v souladu s našimi vlastními morálními zásadami, když hlásáme jedno a konáme druhé, pak musíme být hotovi takové jednání správně pojmenovat. A to správné jméno je pokrytectví.

                                                                                   Matthew Scully


Jak bychom vůbec mohli v noci spát při vědomí, že náš bližní, člověk nebo zvíře, nevý-slovně trpí, aniž bychom učinili vše, co je v našich silách, jeho utrpení zmírnit.

                                                                                   Jeffrey M. Masson

Žádný dobrý člověk nepřipustí týrání zvířete.

                                                                                   Jaroslav Foglar

-----------------------------------------------------------------------------------------