Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Duchové věcí - dokončení

Přečtěte si druhou část článku psychotronika Jana Hnilici na téma "duchové věcí"...

Účinek našich myslí a činů za život
Tuto problematiku jsme již začali rozebírat před vstupem o reinkarnaci a zde nezbývá než konstatovat, že účinky našich myslí „za života“ i „po smrti“ mají mnoho společného. Jde o působení podobné „silovému“, tedy o akci vytvářející stopy v „matérii“ duchovní podstaty světa, ale i v hmotném světě.  
Charakter těchto stop se ovšem případ od případu liší a obdobné okolnosti nemusí vyvolat stejné následky. Příčinou je jednak rozdílný charakter působení, ale i „druh“ bytosti, která je zdrojem emocí a jiných aktivit. Roli hraje i konstelace „médií“, do kterých se působení myslí zapisuje.
Zcela jistě se na okolí přenáší zvláště silný emoční projev, násobený „doprovodnou“ akcí. Sem patří hlavně velmi negativní vzněty, následované ještě zavrženíhodnějším činem, mám na mysli brutální činy typu vraždy atd.
Působení vražedného útoku je nesmírně silné, provází ho totiž velmi negativní vznět a hlavně odvržení základního kulturního principu, vyjádřeného přikázáním „nezabiješ“. Zápis takového negativního aktu je proto nesmírně silný a má vliv na vše v okolí po dlouhou dobu. Dokáže se promítnut jak do pevných substancí (například do zdí domu, předmětů, jejichž prostřednictvím byla vražda vykonána), ale může se obtisknout také do předmětů podružné povahy z blízkosti činu, nezřídka je ovlivněný samotný prostor, v němž k akci došlo.
Do okolí se neobtiskuje ovšem pouze emoce související s vraždou, ale tuto schopnost mají také jiné silně emotivní vzněty, zejména bezuzdná nenávist či nekonstruktivní ne-láska, která má mohutnou sílu a může přetrvávat dlouhou dobu. Tato schopnost pramení jednak ze síly, jíž ne-láska disponuje, ale součásti oné síly je i fakt, že tento vznět je opakem vzájemného porozumění, tedy: lásky. Láska je základní princip vesmíru a pokud na čas vítězí její opak, je to hrubá destrukce s velkým dosahem.    
Zmínil jsem se, že „zápis“ různých emocí a akcí závisí na síle a charakteru jejich původce. Čím je „vysílač“ silnější, tím více svých vznětů zapíše do prostoru kolem sebe i do předmětů, jež jsou součástí jeho majetku. Na první pohled nemusí být tento aspekt patrný. I osoba jevící se jako zcela běžný typ může mít v sobě skryty možnosti, o nichž se nám ani nesní…

Účinky poznamenaných předmětů
Předměty, které jsou nositeli popsaných zápisů, mohou tedy různým způsobem ovlivnit nového majitele. Stejné účinky může mít i pobyt na místech, která jsou určitým způsobem ovlivněná a v současnost nesou stopy po předchozích výrazných činech.
Noví majitelé takových předmětů (lidé pobývající na místech spjatých s účinky bytosti) mohou být v podstatě vtaženi do emočního náboje původce otisku. Je to podobné situaci, kdy se ocitáme v blízkosti např. uranové rudy či jiného přirozeného emitoru radioaktivity. Rozdíl je v tom, že zatímco uran prostě „tupě“ působí na určité jiné látky, negativní zápis v předmětech či v prostoru se váže pouze na člověka jakožto na bytost schopnou vnímat. V určitých případech je možné zaznamenat efekt působení také na jiné živé jevy (např. na zvířata, ale i na rostliny), ale v takových případech se nejedná o proces založený na informaci, ale jde spíše o obecně energetické působení vyvolávající změnu „podpory k životu“.       
Negativní působení předmětů (prostorů) kontaminovaných emocemi lze svým způsobem připodobnit například k vlivu zmagnetizovaných předmětů na paměťové nosiče. Za těchto okolností může dojít k znehodnocení informací např. na vstupní kartě, SIM kartě a podobně. Podstata jevu, jenž je předmětem našeho zájmu, ovšem může ony informace nejenom zničit, ale rovněž významně pozměnit. Tak se dostáváme blízko k názvu tohoto článku:  zaznamenané informace mohou aktivně měnit určité volní procesy u osoby, která vstoupí do akčního rádiu uložených procesů, a tím se mohou projevit jako cosi s vůlí, tedy jako duch.   
Vlivy takové „infekce“ mohou být různé. Nejčastěji se projevují jako určité poruchy v běžném životě. To, co se nám dařilo, nyní nejde, mnohdy můžeme pocítit odklon některých lidí, není ani vyloučené, že se nás bude zmocňovat nervozita, únava, vyčerpání. Vyplývá to z devastujících účinků nedobrých vibrací, které narušují náš stereotyp v duševním i fyzickém životě, jsme jako by vysáváni a podřizováni vůli toho, co se line z podstaty nedobrého působení.

Odstranění negativních vlivů zla
Samozřejmě se naskýtá otázka, „co s tím“. Nejjednoduším opatřením je příslušný předmět odstranit z naší blízkosti. Pokud se nejedná o cennosti či jinak důležité předměty, doporučuji je zahodit, spálit, zničit. To je nejradikálnější cesta k nápravě. Nicméně některých předmětů se zbavit nechceme nebo nemůžeme. Může jít o rodinné památky, vzácné předměty značné kulturně-historické ceny, zmíněné šperky a podobně. Nejjednodušší způsob čištění je například dotyčný předmět omýt vodou (pokud je to možné) --  voda má velký vliv na odstranění podobných vibrací, jindy – je-li působení silnější – bude nutná očista ve vodě spjaté s nějakou pozitivní silou (tekutina z léčebných pramenů, případně i svěcená voda).
Někdy očištění jednotlivého předmětu nestačí, protože negativní síly a jevy jsou ukryty v prostoru bytu či domu. Jestliže se nechceme vystěhovat, budeme muset sami nebo s cizí pomocí prostor očistit. Rituály spjaté s posvátnem mají velký vliv na vyrušení negativních „zápisů“ do různých předmětů či do prostoru, proto je velmi vhodná i pomoc různých duchovních činitelů.
Na závěr je ovšem třeba poznamenat, že největší vliv na takto zasažené věci a prostory má síla od věků považovaná za nejcennější, totiž dobro a láska, cílené na zdroj negací zachycených v oněch předmětech. Dobro a láska – jsou –li správně cíleny – mají velkou sílu a dokážou velmi mnoho. Jejich prostřednictvím očistíme to, co bylo zasaženo a vytvoříme naopak pozitivní zdroj pro všechny.    

 

 

                                                                          Jan Hnilica