Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Za zrcadlem, před zrcadlem

Vážení čtenáři, na počátku nového roku často plánujeme změny v různých oblastech našeho života. Důležité je, abychom udělali první krok - a věci se už často rozeběhnou samy... Inspirujte se v článku Jitky Třešňákové...

 „Jsme zrcadlem i tváří v něm.“
(Rúmí, perský básník, 13. století)
Je čas změnit stará a nefunkční strachů-plná paradigmata a přesvědčení za nové postoje, spojené s důvěrou, sebe-přijetím a poznáním, za nové pohledy na sebe samé, na druhé, na naši realitu.
„I NEPATRNÁ ZMĚNA PROVEDENÁ V JEDNOM MÍSTĚ VYVOLÁ ZMĚNU VŠUDE“ říká ve své knize „Matrix – Božský zdroj“ americký vědec Gregg Braden.


Velké věci, malé krůčky...
Velké věci můžeme dokázat postupnými malými krůčky. Tato moudrost, o niž by se měli s dětmi podělit všichni rodiče, odráží způsob, jakým funguje hologram (trojrozměrná struktura) vědomí a života. Zkusme si to nejprve vysvětlit...
Občas, když uděláme malou změnu, najednou cítíme, že se mění všechno. Je pravda, že i drobná změna v jednom místě může vést k trvalému posunu zavedeného způsobu myšlení.
Vizionář a filozof Ervin Laszlo vysvětluje, proč tomu tak je: „Vše, co se odehrává v jednom místě, probíhá i ve všech dalších; vše, co se odehrálo v určitém okamžiku, se děje i poté. Nic není ‚lokální‘, nic není vymezeno místem a časem děje.“
V hologramu každá část „něčeho“ odráží všechny ostatní části a změna jedné části se promítne do všech. I kdybychom kupříkladu rozdělili vesmír na čtyři menší kusy, bude každý kus zrcadlit celý vesmír. Změna provedená na jednom místě (označeném světlejší plochou) je zobrazena v každé části. Stejně jako všechny části hologramu obsahují původní obraz, odrazí se v celém obrazci každá změna v jediné z těchto částí. Jde o skutečně silný vztah – jediná změna jednoho místa se promítne do všech částí celku. Možná nejlepším příkladem, jak může nepatrná změna ovlivnit celý systém, je DNA lidského těla, s níž jsme všichni dobře obeznámeni.

 

Vše je propojeno
„Mitakuye Oyasin“ (Vše je propojeno)
  je tradiční moudrostí předků kmene Lakota Sioux.
Podle holografického principu nezáleží na tom, ze které části těla DNA pochází – všechny části jsou zrcadlem celku. Každý kousek DNA přesně odpovídá ostatním (s výjimkou mutací).
Jak poukazuje a dokazuje americký biolog Bruce Lipton (u nás vyšla skvělá kniha Biologie víry), pokud provedeme změnu ve svém vnitřním přesvědčení, změní se celkově naše DNA v každé své části. Nemusí tak činit lineárním způsobem, jedno vlákno po druhém, změna proběhne současně všude. Jakmile je DNA změněna, promítne se tato změna podle holografického principu nejen vevnitř, ale i všude venku, poněvadž oddělenost jednoho od druhého je pouze přesvědčením naší mysli. Např. v kultuře kmene Hopiů se představa o tom, kdo jako lidé jsme, výrazně liší od našeho typického nahlížení na sebe sama. V jejich očích svět představuje jedinou entitu, v níž je vše spojeno u zdroje. Hopiové nepřemýšlejí o čase, prostoru, vzdálenosti a realitě stejně jako my. Myslí si, že žijeme ve světě, kde je vše v chodu, propojené a děje se „nyní“.
Nepatrná změna se odrazí v celém životě!

Vztahy a životní události si tedy tvoříme sami?
Ano.  Jediný reálný svět máme ve svém nitru a vše venku je pouhým jeho odrazem. Změníme-li sebe, změníme realitu kolem nás… Současné vědecké výzkumy ukazují, že jsme součástí jednoho „Zdroje“, nebo chcete-li kvantového pole. Pokusy dále dokazují, že lidské emoce (přesvědčení, očekávání a pocity) jsou jazykem, jemuž tento Zdroj rozumí.
Je zajímavé – jakkoli se může jednat o pouhou shodu náhod – že právě emoce byly z křesťanských biblických textů vypuštěny a odrazovala od nich i západní kultura. Dnes se ale vše mění. Muži jsou vedeni k tomu, aby si své emoce hýčkali, a ženy hledají nové cesty, jakk vyjádřit sílu jakožto přirozenou součást jejich bytí. Zatímco tedy ke Zdroji mluvíme jazykem pocitů a hodnot, jež vyznáváme, Zdroj nám odpovídá událostmi, které nastanou. Naše nejhlubší přesvědčení se v tomto dialogu stává plánem pro vše, co zažíváme. Rozprava se světem je nepřetržitá a nikdy nekončící, ať již jde o životní harmonii, uzdravení těla, vztahy a milostná dobrodružství či kariéru. Protože je tento rozhovor trvalý, nemůžeme se nikdy stát pasivními pozorovateli vlastního života. Pokud jsme při vědomí, pak – v souladu s definicí – neustále tvoříme.
Někdy je rozmluva jemná, jindy zase ne. Ať už je ale jakákoli, život v zrcadlené realitě nás ujišťuje, že svět není ničím víc – a také ničím míň – než zrcadlem odrážejícím naše nejhlubší a nejopravdovější vnitřní hodnoty.
To také zahrnuje naše důvěrné vztahy. Jsou věrnými obrazy nás samých, jak je vidíme v lidech kolem sebe. Smířit se s nimi však bývá mimořádně obtížné, jakkoli mohou představovat i nejrychlejší cestu k uzdravení.


Zrcadlo ve světě vztahů
Božský zdroj slouží jako zrcadlo ve světě vztahů, které si svými postoji vytváříme.

K nahlédnutí do této neviditelné sféry uvnitř v nás nám tedy může pomoci pozorování jejího odrazu v každodenním životě. Naše denní prožitky z tohoto pohledu slouží jako vzkazy z hlubších realit – je to komunikace vycházející z nitra vlastního Božského zdroje. A stejně jako musíme porozumět slovům jazyka, abychom chápali jejich obsah, musíme rozumět jazyku Božského zdroje, abychom měli z jeho sdělení užitek.

Zdroj tedy prostřednictvím životních událostí bez přestání zrcadlí naše vnitřní hodnoty, postoje a emoce, a tak každodenní život přináší nahlédnutí do nejhlubších sfér našeho skrytého já. Je to osobní zrcadlo, zobrazující naše nejpravdivější hodnoty, vášně a obavy. Svět je zrcadlo, před něž není vždy snadné se postavit. Život nám s maximální upřímností dává pohlédnout do podstaty našich hodnot, přičemž někdy k nám vyslaný odraz přichází způsobem, který bychom sotva čekali.
Zdroj nám venku odráží naše vnitřní přesvědčení a nezáleží na tom, jestli jsme si toho vědomi, či nikoli.
Pokud jsme natolik moudří, abychom porozuměli vzkazům, jež k nám přicházejí skrze okolí, může se nám okolní svět stát významným učitelem a ušetřit nás tak mnohých bolestí.


Nic není takové, jak vypadá

Vzkazy, které k nám skrze zrcadlení ze Zdroje přicházejí, jsou někdy přímé a nelze se v nich mýlit, jindy zase jsou tak málo zřetelné, že je ani nezaznamenáme. Nezřídka však z jejich sdělení vyrozumíme něco úplně jiného, než co nám skutečně říkají.
Přes filtry prožitých zkušeností většinou vsazujeme svá milostná dobrodružství, přátelství, finance nebo zdraví do rámce vytvořeného minulou zkušeností. A i když může tato hranice platit, jak dobře nám ve skutečnosti slouží? Jak často reagujeme naučeným způsobem, a ne na základě aktuální situace? Kolikrát jsme se zřekli bohatšího života, hlubšího vztahu či zajímavějšího zaměstnání jenom proto, že příležitost, která se nám naskytla, připomínala jinou, kterou jsme kdysi zamítli? Jak tyto situace rozpoznat?

                                                                         Jitka Třešňáková

V článku byly použity výňatky z knihy Gregga Bredena „Matrix – Božský zdroj“
(čs. verze vydaná nakl. Metafora, slov. verze u nakl. Columbus)

Asociace Inspirála připravila ve spolupráci s Jitkou Třešňákovou a Silvanem Paoluccim  přednášky a semináře, více na

Více na www. inspirala.cz a v sekci Pozvánky

www.inspirala.cz