Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Proč jsme nemocní? - část XXXVI.

Další pokračování knihy PhDr. Petra Novotného Proč jsme nemocní? se zabývá ryze mužským tématem... 

Nemoci varlat
Varlata jsou párovou pohlavní žlázou, která se vyvíjí v břišní oblasti a během vývoje plodu sestupuje tříselným kanálem do šourku, kde je nižší teplota a kde jsou pro její činnost lepší podmínky. V době pohlavní zralosti  tvoří spermie a pohlavní hormony, zejména testosteron, který nastoluje fyzický růst, vývoj svalstva, zhrubnutí kůže, proměnu hlasu, psychické proměny při vývoji, vývoj ochlupení i proměny vlasového porostu  a způsobuje kouty nebo plešatost, takže zde platí lidové: Z lásky slézají vlásky.
Tímto svým specifickým zacílením ve fyzické rovině symbolizuje testosteron  také v psychické rovině  růst, vývoj a psychické změny, a při nemocech varlat také pochybení v konkrétních oblastech růstu či vývoje.  Když při kryptorchismu varle do šourku nesestoupí, provádí se tento akt operativně (orchiopexe). Při nádorech  varlete lze postiženou žlázu odstranit, zbývající část žlázy dostačuje k plnohodnotnému sexuálnímu životu i k plodnosti.
Varlata  zabezpečují plodnost, jsou rozmnožovacím orgánem a jedním z nástrojů tělesné rozkoše. V psychické rovině odzrcadlovávají symbolicky kromě už zmiňovaného růstu, vývoje a psychických proměn také tvořivost, emotivitu, vitalitu, sílu a specifickou mužskou cílevědomost spojenou s vědomím  povinnosti o zachování  kontinuity. Mužnost však není jen schopnost plodit děti a vést intenzivní sexuální život, ve vnějšku  jsou zrcadly  úspěšné mužnosti a mužské síly také peníze, moc a vliv, nadřazenost a velikost opanovaného prostoru. Je-li muž vlastníkem pouze jednoho varlete, pak je  z části ohroženo jeho  biologické a tudíž také všeobecné tvůrčí (mužské) poslání. Takto znevýhodněný muž je obezřetnější a cílevědomější, protože žije trvale v uvědomění úplné ztráty své  mužnosti a je si tudíž silněji než ostatní vědom dopadu všech svých mužných (tvůrčích) povinností. Rozličné okolnosti jej přivedly k rozvážnosti a k šetrnému zacházení s tvůrčími silami.

Nejdůležitější je to, co máme dvakrát...
Všechno, co máme v těle dvakrát, je nejdůležitější či nejohroženější, příroda si takto pojišťuje naši funkčnost prozíravým dublováním některých orgánů. Ztratíme-li půlku některého dublovaného orgánu, ztrácíme také polovinu podmínek, které  jsou nezbytné k plnohodnotnému životu. Tento fakt nemusí být vždy jen handicapem, ale naopak silně motivující příležitostí k růstu v oblastech, které by celistvé ego  ponechalo zcela bez povšimnutí.
Ještě v 17. století dávali někteří rodiče své pěvecky nadané chlapce před nástupem puberty kastrovat, aby totiž po mutaci neztratili svůj hlas a mohli se celý život věnovat tehdy mimořádně preferované profesi kostelních zpěváků. Mnozí kastráti tak získali uměleckou nesmrtelnost díky svým mistrovským pěveckým schopnostem. Co ztratili v tvořivosti (plodivosti) tělesné, to mnohonásobně vykompenzovali v tvořivosti umělecké. Svým jímavým zpěvem rozechvívali srdce žen, když to nedokázali svou tělesností.

Zánět varlat
Zánět varlat (orchitida) je nesmírně bolestivá, obtížná a k aktuální psychickému stavu ega se vyjadřující nemoc. Zánět varlat brání  pohybu, ale i  sexuálnímu životu. Projevuje se otokem, zarudnutím a značnými bolestmi, je přičítán bakteriím, které přicházejí z močopohlavního ústrojí, anebo virům, které vyvolávají příušnicové onemocnění. Je-li zánět varlat oboustranný a má-li těžký průběh, pak může způsobit trvalou neplodnost.
Vyšší patra psychiky zjevují takto egu specificky zašifrované informace například o tom, že ještě nedozrálo k plození dětí, nebo že by nemělo plodit děti, když nesplnilo některé shora uvedené růstové úkoly v psychické sféře. Zánět varlat postihuje proto také mladé muže, kteří  chtějí přestat být dětmi jednoduše tím, že se stanou otci. Zánět varlat jim namísto předčasného otcovství nabídne spíše  náměty růstu v psychické rovině, aby měli šanci vzpomenout si na svoje někdejší už odvrhnuté (potlačené) životní plány,  předsevzetí a myšlenkové rozlety.
Jiným mužům naopak připomene tento zánět, že by už konečně měli zakotvit ve standardních sexuálních vztazích, ustoupit od promiskuity a dostat se v tomto smyslu rychleji dopředu. Sex se stabilním partnerem nevede jen ke kvalitnějšímu uspokojení a k vyvarování se infekcí, ale nasměruje ego obecně k vyhledávání  a uskutečňování těsnější a smysluplnější kooperace, a nabízí ke zpracování také  nové dojmy o vlastní funkci v partnerství a o mužské odpovědnosti. Záněty varlat jsou vždy pobídkami k obecnému psychickému či tvůrčímu růstu, vždy jsou stejně důrazné, stejně varující, stejně bolestivé.

Rakovina varlat
Navozuje před ego představy brzké destrukce plodnosti, a to  nikoli jen  destrukce plodnosti biologické.  Je také symbolickým vyjádřením nesouhlasu vyšších pater  psychiky s  předchozími chybnými postoji ega k  psychickému růstu a vývoji, či se způsobem selhávání ega v oblasti celkové tvořivosti. Překotný a bezuzdný růst rakovinných buněk ve varlatech  hrůzně parodicky, vždycky však neadekvátně a přehnaně kompenzuje tvořivost či  růst, jenž se v psychické rovině z nějakých důvodů neinspiroval, neuskutečňoval či se zcela zablokoval.
Tvořivost či růst nejsou však úzkými pojmy k vyjádření seberealizace několika uznávaných umělců. Úroveň tvořivosti určuje zásadně kvalitu života každého z nás. Vyjadřuje  mnohostrannost našich postojů vůči světu, způsob našeho aktivního zakomponování do světa a případně také naše nadšení, s jakým tento svět přijmeme a interpretujeme, s jakou chutí přispíváme k jeho lepší funkčnosti, s jakým talentem vnímáme či tušíme svoje povinnosti v něm.
Tvořivost je i výsledek intuice, jejímuž vábení jsme se poddali, které jsme uvěřili.  Zdaleka nejde  jen o malování obrazů, skládání symfonií, zakládání okrasných zahrad, vybrušování skleněných váz, či o výrobu hliněných nádob.  Tvořivost úzce souvisí s emotivními a sociálními postoji ega, jde totiž také o povinnost novátorsky se integrovat a originálně se zakomponovat mezi ostatní. 
Tvořivost je také ochota přijmout nabízené, přijmout vnucované, ochota nechat se ve vnějšku obdarovat, inspirovat, nechat se milovat. Přijmout nabízené a pak ještě rozhojnit přijatý dar, citově jej zpracovat, vycizelovat a pokusit se jej vrátit vylepšený nazpátky, nebo jej dokonce rozdávat napotkání.
Tvořivost je rovněž schopnost niterného naslouchání, vnímání souvislostí, zvyšování úrovně prožívání a prociťování, je uměním rezonance i uměním zobrazování myšlenek a emočních prožitků. Úroveň tvořivosti ega je dána smělostí  snění, nespoutaností fantazie a zacíleností chtění. Vše, co si přejeme, se může stát, přejeme-li si to silně a věříme-li, že efekty chtění musí jednoho dne nastat, a to včetně uzdravení. Tvořivost je rovněž schopnost přijímání, rozhojňování, opětování a vysílání lásky. Láska vyladí nitro i vnějšek,  přetvoří novátorským způsobem vše, co se nachází vně i uvnitř, nahoře i dole, vtrhne do lidských vztahů jako velká voda, vše uhladí,  ozdobí, osvěží a vyčistí. Láska je nejen principem nastolování souladu, ale je také principem tvořivosti. Milujeme-li, pak obdarováváme, pak jsme obdarováváni, pak vskutku tvoříme a pozitivně rezonujeme a rozkmitáváme svět. Přestaneme-li milovat a nejsme-li tím pádem milováni, rezonance ustává a přichází zmrtvující ticho.
Rakovina varlete ukazuje, že  základní principy tvořivosti,  přijímání a transformace emocí (například otcovství) právě jsou, či už byly v některých ohledech zanedbány či zablokovány. Ego dostává  z vyšších pater psychiky tento krutý signál, že  jeho tvořivost byla, či někde je zanedbávána, oslabena, ohrožena nebo opomíjena. 

Symbolika onemocnění
Symbolika tohoto onemocnění, zjevujícího se v těle, je  snadno vysvětlitelná, pochopitelná a akceptovatelná, snad i proto je tato rakovina, postihující často  mladé muže, v drtivém množství případů léčitelná. Mladík s rakovinou varlat neprožívá jen strach o život či o ztrátu rozmnožovací schopnosti.  Nemoc může navodit  také vize nesplněných tvůrčích úkolů, neprožitých emocí, ztracených lásek a propasených příležitostí. Může podnítit prudkou chuť prožít všechno  hned, znovu, lépe, rychleji a silněji, s nebývalým nasazením, upřímností a tvůrčím způsobem, a už nikdy nepřipustit žádnou nedbalost, lehkomyslnost či polovičatost.
Tato rakovina podněcuje  jasnozřivost,  nutí hledět skrze věci a ulpívat  pohledem už jen na cílech, věcech a jevech podstatných či nějak výjimečných. Americký cyklista Lance Armstrong (viz foto) překonal  rakovinu varlat a vyléčil se, a pak opakovaně vyhrával slavný závod Tour de France.  Bylo velice poutavé sledovat jeho závodění, jeho chování, myšlenky, emoce a postoje, bylo vzrušující vidět, jak intenzivně objevuje, využívá a obdarovává svět poté, co o svou přítomnost v  něm mohl přijít.

                                                                                        (pokračování)